DZS-890系列延时中间继电器

当前位置:首页 > 资料下载 > DZS-890系列延时中间继电器

文件名称: DZS-890系列延时中间继电器
更新时间: 2016.06.27
文件大小: 0.68M
浏览次数: 1182
下载地址:
相关说明: DZS-890系列延时中间继电器

DZS-890系列延时中间继电器


DZS-890系列延时中间继电器用于各种继电保护及自动化设备和电力系统二次回路中,作为继电保护回路和控制回路增加控制对象的数量或扩大控

制容量的一种带延时的辅助继电器。


DZS-891延时中间继电器
DZS-892延时中间继电器
DZS-893延时中间继电器
DZS-894延时中间继电器
DZS-895延时中间继电器
DZS-891/202延时中间继电…
DZS-892/600延时中间继电…
DZS-891/400延时中间继电…
DZS-893/202延时中间继电…
DZS-893/400延时中间继电…
DZS-894/600延时中间继电…
DZS-894/420延时中间继电…
DZS-895/220延时中间继电…